[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / animu / erp / fso / kind / lewd / mai / mu / sl ]

/vietnam/ - Vietkong's shitposts

Remember that your opinion dosent matter

Catalog   Archive

Learn more about the EARN IT Act, the latest attempt to gut Section 230
/1cc/ has been migrated.
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Board Lockdown due to the spread of Coronavirus. The Civilian Gov is disbanded, martial law is now impose.

File: 45fcbbd3db4ecb0⋯.jpg (17.09 KB, 540x359, 540:359, 49938378_2385220175040371_….jpg)

899346  No.969[Reply]

Chào mừng các bạn đến với /vietnam/, một imageboard của, và phục vụ vì cộng đồng người Việt.

Là một nơi phục vụ cho shitposter, giao lưu quốc tế,….,nên chúng tôi rất thoải mái về nội dung và bài đăng của các bạn.

Tuy nhiên, đây là một số LUẬT LỆ

1. Không được đăng CP ( (((aka child porn))) )

2. Không spam Ads, tin,….

3. Không giả làm người quản lý board, thành viên xung phong của board (à mà nếu bạn muốn tham gia quản lý thì có thể liên hệ với chúng tôi)

4. Không khuyến khích, kêu gọi các hành động tự làm hại bản thân, làm hại người khác.

Hình phạt:

Nếu vi phạm các điều 1,2,3, sẽ có 2 trường hợp sau xảy ra:

1: Nếu bạn vi phạm lần 1, 2, hình phạt sẽ là xóa post hoặc ban tạm thời

2:Nếu tiếp tục tái diễn đến lần 3, bạn sẽ bị ban IP vĩnh viễn

>Vậy tôi có thể làm gì nếu bị ban?

Liên lạc cho page trên Fb, hoặc đăng bài trên Gr yêu cầu kiểm duyệt lại lý do bị ban

>Tôi bị một người (hoặc nhiều người) bắt nạt khi ở trên đây

Bạn cần liên lạc cho chúng tôi qua Page Cộng đồng Chan Việt Nam, cung cấp bằng chứng cụ thể, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

>Sao mọi người trên này xấu tính vậy?

Đây là internet, chấp nhận đi, ý kiến của bạn hay của người khác không quan trọng đâu.

>Liệu địa chỉ IP hay thông tin cá nhân của tôi có bị lộ không/

Không, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn thông tin cho bạn.

Một số link hữu ích cho bạn:

http://jthnx5wyvjvzsxtu.onion/faq.html

http://www.facebook.com/groups/303944733757349/

Post too long. Click here to view the full text.

6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

8c64b7  No.2831

đổi link đi admin, 8chan không còn nữa

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 6504a27dc440834⋯.mp4 (5.6 MB, 1094x624, 547:312, My Video2.mp4)

86b408  No.1911[Reply]

Hiện giờ địa chỉ Fb của board đã rời sang trang Nơi đăng nội dung của 4chanvn 3.0

Nguyên nhân do trang Cộng đồng 4chanVn 3.0 đã bị khóa, và sẽ cần thời gian xây dựng lại.

Những ai đọc được nội dung này có thể like trang này.

Mọi thắc mắc sẽ được trả lời trong post này

http://www.facebook.com/N%C6%A1i-%C4%91%C4%83ng-n%E1%BB%99i-dung-c%E1%BB%A7a-4chanvn-30-663635020732906/

also, lý do page cũ bị khóa

1. Đăng bài mang tính kì thị/phân biệt

2. ảnh không che

3. Không tuân thủ luật Fb

Cảm ơn các bạn vì đã đọc.

Admin No1

17 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

0d5fc7  No.2381

File: f24663e3476bc23⋯.jpg (170.38 KB, 800x533, 800:533, migraint-farm-workers.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 805c961e002377e⋯.jpg (148.71 KB, 700x700, 1:1, 8080655.jpg)

17c842  No.2927[Reply]

Imma just got fired from a foreign company

AMA time

Hơi buồn vì sẽ thất nghiệp so……

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at


File: 03f40e3fa165326⋯.jpg (330.57 KB, 1200x900, 4:3, 2018047ad8a8-f5f6-4b55-ab9….jpg)

461957  No.2796[Reply]

why is bord so ded

6 posts omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

72261b  No.2906

Chết

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

98df29  No.2907

Chết

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

04b589  No.2914

Chết

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

657d36  No.2922

Chết

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b79072  No.2925

Chết

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 1ee3ecde29c6f85⋯.png (15.5 KB, 539x720, 539:720, dust_bin_4875414_960_720.png)

51b5a6  No.2876[Reply]

Cho bất cứ thứ gì vào đây

2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

0efd63  No.2879

69.130.216.7:9228

86.4.125.55:6881

138.75.117.171:33499

92.35.192.224:20749

128.70.171.37:43610

85.174.53.206:18602

31.211.1.129:49759

91.205.245.68:39564

81.190.17.175:6881

88.118.168.11:21167

78.56.83.223:1

94.126.59.199:28940

80.99.144.239:37579

82.131.234.162:22147

5.147.52.241:24781

77.199.200.166:22443

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

53914a  No.2908

File: a860d99e6905556⋯.png (1.52 MB, 3840x2160, 16:9, mpv_shot0001.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ae0aa6  No.2910

-Hematit đỏ: Fe2O3 khan

-Hematit nâu (limonit): Fe2O3.nH2O

-MAHETIT: Fe3O4

-Xiderit: FeCO3

-Pirit: FeS2

-Cromit: FeO.Cr2O3

-BOXIT: Al2O3.nH2O

-CRYOLIT: Na3AlF6 hay AlF3.3NaF

-Cao lanh: Al2O3.2SiO2.2H2O

-Mica: K2O.Al2O3.6SiO2.2H2O…

-Fenspat: Na2O.Al2O3.6SiO2

-Tecmit: Al, Fe2O3

-Diêm tiêu: NaNO3

-Sivinit: KCl.NaCl

-Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O…

(Dựa vào độ tan khác nhau của các muối clorua đối với nhiệt độ để tách riêng KCl).

- NitroPhotka: (NH4)2HPO4 và KNO3

-Amophot: (NH4)2HPO4 và NH4H2PO4

-CaCO3 (đá vôi, đá phấn)…

-Quặng dolomit CaCO3.MgCO3 (đá bạch vân).

-Florit: CaF2.

-Apatit: Ca5F(PO4)3 hay 3Ca3(PO4)2.CaF2

-Photphorit: Ca3(PO4)2

-Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O

-Magiezit: MgCO3

_ Phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O = KAl(SO4)2.12H2O

_ Phèn nhôm: .Al2(SO4)3.24H2O ( với M là Li+, Na+, NH4+)

_ Phèn Crom-Kali: K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O = KCr(SO4)2.12H2O

_ Phèn sắt amoni: (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O

_ Đồng thau: Cu-Zn

_ Đồng thanh: Cu-Sn

_ Đồng bạc: Cu-Ni

_ Vàng 9 cara: Cu-Au

_ Hợp kim Inva: Ni-Fe

_ Thủy tinh lỏng: K2SiO3 và Na2SiO3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

17b947  No.2913

File: 7d94a32734626e7⋯.jpg (35.39 KB, 1280x535, 256:107, boinc_logo_black.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

baed94  No.2924

File: 5d4aef0ead975d3⋯.jpeg (66.73 KB, 500x1019, 500:1019, 81B1B21F_E6CF_4DCC_A118_D….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: bd6ff6cd0b0744d⋯.webm (1.55 MB, 304x640, 19:40, coronas boiz.webm)

075451  No.2769[Reply]

Citizen, please remain calm as we contain the virus. It is importance that you and your relative stay home and wait until further notice be made.

Sign

Head of the Ministry of Public Security

t.Admin No1

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.
Post last edited at

21df95  No.2777

Is this China, or Vietnam?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6064d0  No.2923

m8 the coronas are long gone

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 90f170f20ba271e⋯.jpg (141.03 KB, 853x480, 853:480, 47681182_75483èwgwgre52048….jpg)

baaed3  No.616[Reply]

tôi đang tính di cư mấy group meme trên fb sang đây, liệu có nên không?

7 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

baaed3  No.624

>>623

nếu có cái option để xóa thì nó đã biến mất từ tháng 3 rồi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

26f2c1  No.629

nên nhưng hiện h board này vẫn còn ít ng sử dụng nên ko giải trí cho ông lắm đâu

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

cafa08  No.652

Không.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b02f60  No.655

Không, cái meme từ facebook, thực sự mà nói khá là, sao nhỉ, low key không được tốt. Nó tạp nham nên là chúng ta nên cứ thế này thôi >>616

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

07c26e  No.2921

Cho đến giờ vẫn đếch có meme gì cả. Board chết.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 9ecd41064a609c3⋯.jpg (8.21 KB, 112x112, 1:1, IMG_5244.JPG)

aff6f0  No.1863[Reply]

okay /vietnam/

tôi có chuyện cần nói ra, vì không nói ra thì tôi sẽ tự rút xương sống mình ra mất

>be me

>2k1

>Quận 9 ở trong Nam, một cái shit hole thật sự

>ba tôi li dị mẹ tôi lúc tôi học lớp 4

normalshit.mp4

>nhưng mẹ vẫn ở với ba tôi để lo cho hai anh em tôi

>một ngày nọ vì một lý do gì đó bả không chịu nổi ba tôi nữa nên đã đem tụi tôi ra sống riêng với tiền trợ cấp 5tr/ tháng của ba tôi và tiền đi làm của mẹ

>karen

>mẹ tôi thì không nói, nhưng còn ba, tôi đã biết lý do mẹ tôi bỏ ổng

>ba tôi ngoại tình, ye, normal

>năm tôi lên lớp 6, tôi dọn lại về ở với ba vì gần trường, ổng dắt vợ mới về nhà

>real shit

>no shame

>ổng bắt thằng em tôi gọi bả là mẹ

>what the fuck ?

>nhà cũ của ba tôi có cái gát khá là yếu

>tôi ngủ ở dưới, tầm 2h 3h sáng, gát rung ồn đến mức làm tôi thức dậy, tôi thừa biết chuyện gì đang xảy ra (năm lớp 2 tôi bị gửi qua nhà họ hàng vì ba mẹ bận việc, yeah, uncle touch my bugle, yike), tôi đã là một degenerate từ nhỏ

>nhiều lúc thấy ổng ở chuồng đi từ trên gác xuống

>cái bà mà ổng đem về chắc tôi gọi là chị cũng đc, hơn tôi có 10 tuổi

>bả ở dơ kinh khủng, mồm hôi,..

>ba tôi chả kém, mặc dù nhà vệ sinh có vòi xịt, ổng lại ngồi xuống sàn rồi lấy vòi đó xịt, oh fuck, nhiều lúc vào thấy shit trên sàn, tôi có nói ổng vấn đề đó, ổng bảo ai chả làm vậy, bảo tôi làm sai khác người các kiểu cho đến khi tôi lên google" cách sử dụng vòi xịt" đưa ổng xem thì ổng mới im

>ổng gần như 7 ngày một tuần thì 4 ngày say, ổng hay nude trong nhà lúc xay với lí do là nóng, đến nổi bây giờ tôi xem đó là bình thường và ổng thì cứ tự nhiên như là chả có gì

>mấy lúc ổng đi shid thì Post too long. Click here to view the full text.

14 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

87db19  No.1928

>>1906

> Btw, i wonder why are you so interested in /vietnam/ board.

It's the most vibrant and interesting of all the national boards I have seen.

>I bet you are the author of these Lithuania user's posts.

Correct.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2fe5b7  No.1981

>>1928

Oh no. I forgot to tell you that he was born in 2001.

Xin lỗi OP vì dịch ngu. ; _ ; thiếu dòng rồi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

131c4e  No.1992

>>1981

OP đây

no problem tard

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b36564  No.2004

>>1992

Thật vui vì biết ông còn sống :D

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d27d23  No.2920

>>1992

Anon còn sống không?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 81af70e8ca770dc⋯.jpg (70.22 KB, 500x447, 500:447, IMG_4600.JPG)

17a268  No.1734[Reply]

>tôi: chỉ muốn tốt nghiệp

>meanwhile bộ giáo dục: 7 3 niggeration

12 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

04932b  No.2006

>>1991

Sorryません, nhưng tôi đã làm tệ.

Tôi không biết có tốt nghiệp được không.

Hi vọng việc tôi than thở về bản thân không làm các ông phiền lòng.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

099dbc  No.2048

File: f566e9e314f823f⋯.gif (308.4 KB, 544x408, 4:3, DE7646BB-A0F1-457B-86D5-9B….gif)

>>2005

năm nay tôi thi tốt nghiệp

ye

đitconme bộ Giáo Dục Lồn

>>2006

không sao đâu ông, ai cũng có vấn đề riêng mà, cứ nói ra cho nhẹ đầu, đây là chan nên không phải lo gì, ông còn cả một tháng để bắt đầu lại, cố gắng lên

Hãy nghĩ là ông sẽ làm được, ông sẽ làm được

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6b10fd  No.2051

>>2048

Cảm ơn ông. Thật trùng hợp vì tôi đã chơi 2048 trước khi vào 8chan.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

099dbc  No.2067

>>2051

nice

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

2dbc0d  No.2919

2002 năm nay get rekt

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: af4605e8b323552⋯.jpg (3.58 MB, 4000x4000, 1:1, Paladin CYOA.jpg)

b319eb  No.19[Reply]

minh dao nay hay dao trên /tg/, thây tro nay goi la CYOA (Choose/Create Your Own Adventure)

cơ ban cua tro nay la tao build, chon mây cai lưa chon, hoăc đơn gian la cư đoc va lam theo hương dân (tiêng Anh chu yêu; ai 0 đoc đươc thi đơi minh dich, nhưng minh chăc la lên đây rôi thi it ngươi dôt tiêng Anh lăm)

Tl;dr, đây la 1 tro liên quan đên boardgame. đoc va lam theo hương dân.

22 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

61aa36  No.628

File: 5200e1cae73f639⋯.png (751.8 KB, 640x595, 128:119, cd1488df61b5e8c976e97323b5….png)

>>627

thanks anyway

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

bccbb5  No.644

Douma sao m ko chơi dnd đi thằng tard….

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

6819fb  No.2112

File: 1f119440c7c4dff⋯.jpg (6.37 MB, 2664x10000, 333:1250, 1556434643616.jpg)

i am back motherfuckers

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

8c9a4d  No.2272

>>2112

Tuyệt vời

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

b85604  No.2918

Alo

Chúng ta có thể tiếp tục cái thớt này không?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



e28dad  No.2480[Reply]

Anon nghĩ sao về địa phương mình?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

83e68c  No.2483

Tôi sống ở Hạ Long, và tôi nghĩ Hạ Long=overrated

Sống lâu ở đây thì cũng thấy chán thôi, chỗ tôi không buôn than nữa, đó là quá khứ rồi.

Bạn tôi ai cũng yêu nơi này, thật kho hiểu. Ý tôi là, Hạ Long có cái mẹ gì? Ông chỉ từ cầu bãi cháy, rẹt ga nhè nhẹ là đi qua mẹ nó cái Hạ long này rồi

Chỗ này nhà cao tầng thì toàn là nhà nghỉ với khách sạn, so đéo tự hào.

Đi du lịch ở đây ông rất dễ bị lừa. Đừng uống nc bên bãi cháy, bị chém đó.

Thành thật ra mà nói, chỗ tôi chắc có mỗi cái vịnh hạ long thôi, còn chả có gì cả. Gái Quảng Ninh thì giỏi đào mỏ, nó nghe giống một câu đùa, nhưng nhiều trường hợp tôi quen thì lại đúng.

Đà Nẵng có vẻ comfy, đồ ăn rẻ và ngon, nếu có cơ hội tôi sẽ vô đà nẵng sống.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

679e19  No.2485

>>2483

Hello fellow Hạ Long man

Than Hòn Gai từ lâu tôi đã không nghe đến rồi

Tôi nghĩ rằng khí hậu là một cái mà tôi yêu thích. Không bị ảnh hưởng nhiều bởi bão.

Bọn nhà hàng, khách sạn thì dẹp mẹ đi. Tôi đéo yêu quý gì thằng sun. Xây lắm nát vãi.

Mấy cái bãi tắm đông vl

Tôi nhớ Hạ Long tầm khoảng 10 năm trước, không bị ô nhiễm như bây giờ. Mẹ, lâu lâu bên môi trường làm ăn thế nào, kẹt sỉ thế nào mà mãi không đem rác thải đi được. Thối và mất mỹ quan.

Chất lượng cuộc sống thì tôi nghĩ là cũng như các tỉnh miền Bắc khác. Không khí không có trong lành vì xe tải và container.

Đồ ăn thì không được phong phú như các nơi khác. Chỉ có mấy món hải sản, và nó đắt không tưởng. Không có ăn vặt gì đặc sắc.

Về điểm tiến bộ thì tôi nghĩ là họ đã đi đường điện ngầm ở một số khu vực Cẩm Phả, Hạ Long.

Cái Tuần Châu theo tôi thì nó chán vãi. Các bãi tắm ở Hạ Long tôi thấy không tốt. Luôn là một biển người. Đi đâu thì đi, bỏ qua Tuần Châu đi. Chán vcl ra.

Đi du lịch là để nâng tầm hiểu biết, để tận hưởng, để thư giãn, nhưng đến một nơi như Hạ Long thì theo tôi là không nên quá kì vọng và khi ra về cũng đừng quá tâng bốc nó.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

3a47dc  No.2487

T quê ở Nghệ An, không phải ở vùng thành phố Vinh hay vùng biển Cửa Lò. Quê tôi cách thành phố Vinh 50km. Xung quanh chủ yếu là ruộng đồng, tới đây, ông sẽ bắt gặp nhiều người già ngươid trên 3t 40 tuổi. Kiểu như 1 khu nông thôn mang dáng dấp từng đông đúc cho tới khi người trẻ đi lên thành phố (trong đó có bố tôi). Khu đó mgay đường quốc lộ, tuy nhiên đi tới các khu ruộng thì quả là không khí tuyệt vời, nhiều hôm t thức dậy từ sớm (so với việc thức dậy ở thành phố) để hít cái không khí trong lành đó.

Các ông sẽ nghĩ đến trung kỳ aka milo kỳ với việc lũ lụt bão bùng. Ồ không, nó có thể đúng với phía gần biển của nghệ an. Trong vòng 30 năm, bà tôi kể rằng năm nào cũng có cảnh báo về bão, chưa bao giờ nó quá một cơn mưa lớn. Nhưng ở đó, mùa hè cực rát cực nóng, gió thổi khô hanh do đi từ phía Lào. T dám chắc chắn 1 điều, cái nóng ở thủ đô hay miền nam không khắc nghiệt nhiều bằng Thanh Chương. Cũng may là trong khoảng 6 năm trở lại đây, công nghệ ms xuất hiện nên còn có điều hòa. Chứ hồi nhỏ, t về thì trưa gần như k ngủ đc dù đã tắm

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

d79ddb  No.2917

>>2483

Nhập Hoành Bồ vào Hạ Long giờ thì nó kiểu

bùm

Các ông có cả khu rừng nguyên sinh rộng lớn.

< mặt lồn vin bày ra xây cái safari

< địt con mẹ chúng nó làm cái Sun Group city này chưa đủ hay sao mà mò lên rừng để khai phá làm đéo gì

< địt mẹ vin

< địt mẹ nhóm mặt trời

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 04bdd523b2aed46⋯.jpg (8.7 KB, 696x696, 1:1, 26047323_387388135037725_8….jpg)

ca00ae  No.1291[Reply]

Tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình vào ngày 21/03, lý do tôi chọn ngày này vì hôm đó là sinh nhật tôi - 1 con nhỏ vô dụng vcl.. tôi viết cái này ko phải để nói mình tRầM cẢm nhằm gây chú ý hay nhờ giúp đỡ gì. Tôi chỉ muốn tạm biệt mấy ông thôi

43 posts and 15 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

30905a  No.2419

File: 2ad64e0f7720703⋯.png (370.39 KB, 521x387, 521:387, Capture9.PNG)

>>1291

Too unrealistic. Settle for depression like the rest of us.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

e71545  No.2494

Gửi ảnh cosplay hoặc ảnh lewd trc khi chết đc ko? Ảnh bàn chân cũng đc

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

7c56a6  No.2501

srsly nếu anon đó chết thì đã lên báo hoặc thời sự rồi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f55996  No.2509

>>2494

what the fuck is wrong with yall feet toe niggers ?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4b0f1c  No.2916

Anon chết chưa?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 6aa659200ce2a02⋯.png (25.33 KB, 655x509, 655:509, pepe08.png)

5fb313  No.2619[Reply]

Okay /Nam/. Sao chúng ta như thế này ?

>Be me 8 tháng trước

>4ch /b/ để tìm ảnh các bé loli lồn múp

>Nghe nói có vụ leak thông tin nyannyancosplay ở 8ch

>First time at 8ch

>Thấy /vietnam/

>Mong đợi đc gặp 1 cộng đồng Anon hùng hậu

>Đợi có bài để đọc

>Dead vãi lồn

>Chuyển sang 4ch vì trông bắt mắt hơn

>Quên mẹ /vietnam/

>Be me 8 phút trước

>Nhớ ra /vietnam/

>Quay lại để mong đợi thread nay

>mfw vẫn đọc thấy thread 8 tháng trước

Thế này là sao hả các anon? Trước giờ chúng ta chỉ như thế này thôi sao? Thà chúng ta kéo bọn normie SJW vào đây để chửi còn hơn là giữ board toàn thượng đẳng chết dãy.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

9b1b6a  No.2620

Đéo ai cấm bọn nó đăng, chỉ có điều bọn nó đéo biêt đăng hay biết dùng

bọn nó ngu có phải lỗi của t đéo đâu

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

29f862  No.2621

>Thà chúng ta kéo bọn normie SJW vào đây để chửi

Thế thì ông dùng đít đỏ/fuckbook đi, thượng đẳng chết dãy nhưng ít ra chết trong yên bình.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dd05d5  No.2624

>Thà chúng ta kéo bọn normie SJW vào đây để chửi còn hơn là giữ board toàn thượng đẳng chết dãy.

lmao sử dụng chan = thượng đẳng

kéo bọn normie vào đây được cái gì ? /vietnam2/ như /b2/ à ?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

1ee284  No.2637

>>2619

>Mong đợi đc gặp 1 cộng đồng Anon hùng hậu

>Đợi có bài để đọc

Nếu ông thấy board dead vãi lồn thì sao ông không đóng góp đi mà vào chê bai.

Faggot

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

f6717d  No.2915

Nó không thể chết được hơn nữa đâu.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: f135f8b8eefaf1a⋯.jpg (78.04 KB, 680x907, 680:907, 402.jpg)

d88a8c  No.2832[Reply][Last 50 Posts]

toehoe

55 posts and 54 image replies omitted. Click reply to view. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

dad535  No.2903

File: 03adc33571575b7⋯.png (596.38 KB, 1000x1000, 1:1, 2h72r67f0.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

ff0141  No.2904

File: d73b549d38370e6⋯.jpg (3.44 MB, 3355x2053, 3355:2053, 60267167h3456.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

111ce6  No.2905

File: 4ffe51183f1144f⋯.jpg (330.37 KB, 2048x1450, 1024:725, 78g56f456.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

440bb3  No.2911

File: d477c8b46084838⋯.png (1.22 MB, 900x900, 1:1, 5824.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

440bb3  No.2912

File: f75d9652dc3db7a⋯.png (2 MB, 2200x2600, 11:13, 9033.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



File: 33c4c9685b56f28⋯.png (32 KB, 1060x300, 53:15, 322CF8B0_1837_4889_9959_B3….png)

d88d4b  No.2844[Reply]

Đôi khi tôi thấy biết ơn vì cái nhà mạng khốn nạn này cho tôi chút băng thông.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

718ab3  No.2845

File: 6cc7395143a99ca⋯.png (192.65 KB, 750x1334, 375:667, EF4D32C9_7331_48F0_AA41_F2….png)

Dải IP be bét cũng làm tôi khốn khổ do bị liệt vào danh sách đen.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

a3db9f  No.2847

Lồn

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

4a5dd4  No.2909

File: c0241cf707c1f4f⋯.png (39.61 KB, 735x304, 735:304, H_nh_ch_p_t_2020_05_23_19_….png)

>>2845

>Vietnamobile

Tại ông thôi

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.



Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| Catalog | Nerve Center | Random
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / animu / erp / fso / kind / lewd / mai / mu / sl ]